เอกสารเตรียมรับตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

 

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2566)

 

กรุณาส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานรับตรวจราชการ (ไฟล์ Word) และ ไฟล์นำเสนอ Power point ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 
ผู้ประสานงาน : นางจุรินทร์ เจริญผล Tel : 087 293 5160, นางสินินาฎ อนุมณี Tel : 08 1098 0606
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตรวจราชการรอบ 2
คณะ/ประเด็นตรวจราชการ เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับตรวจ
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
  f01_20230717_1243.docx
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  สสจ.พัทลุง, รพ.พัทลุง   สินีนาฎ อนุมณี, ปราณี เดชะ
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง   f02_20230714_1528.pdf
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สินีนาฎ อนุมณี
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง   f03_20230714_1529.pdf
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  รพ.พัทลุง   ปราณี เดชะ
  4. เอกสารรับตรวจ คปสอ.เขาชัยสน   f04_20230706_1558.pdf
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  คปสอ.เขาชัยสน   คปสอ.เขาชัยสน
  5. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ คปสอ.เขาชัยสน   f05_20230706_1558.pdf
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  คปสอ.เขาชัยสน   คปสอ.เขาชัยสน
  6. เอกสารรับตรวจ รพ.สต.บ้านสะทัง
  f06_20230706_1526.docx
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  รพ.สต.บ้านสะทัง   รพ.สต.บ้านสะทัง
  7. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.สต.บ้านสะทัง
  f07_20230706_1526.pptx
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  รพ.สต.บ้านสะทัง   รพ.สต.บ้านสะทัง
  8. เอกสารรับตรวจ คปสอ.ปากพะยูน
  f08_20230710_0910.docx
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  คปสอ.ปากพะยูน   คปสอ.ปากพะยูน
  9. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ คปสอ.ปากพะยูน
  f09_20230706_1559.pptx
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  คปสอ.ปากพะยูน   คปสอ.ปากพะยูน
  10. เอกสารรับตรวจ รพ.สต.บ้านไทรพอน   f10_20230711_1354.pdf
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  รพ.สต.บ้านไทรพอน   รพ.สต.บ้านไทรพอน
  11. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.สต.บ้านไทรพอน   f11_20230711_1354.pdf
ส่งไฟล์ (word+pdf+ppt)
  รพ.สต.บ้านไทรพอน   รพ.สต.บ้านไทรพอน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
  2. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
  3. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
  f12_20230621_1039.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เต็มปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1   f13_20230706_1117.docx
  f13_20230706_1102.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ประกันสุขภาพ   ศราวุธ พาหุพันธ์
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   f14_20230702_1124.docx
  f14_20230702_1236.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  บริหารทรัพยากรบุคคล   สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา   f15_20230629_1128.docx
  f15_20230629_1128.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคติดต่อ   นฤมล รักษายศ
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570)
  f16_20230621_1056.docx
  f16_20230621_1056.pptx
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   จิรพงษ์ แสงทอง
  2. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   f17_20230620_0839.docx
  f17_20230620_0839.pptx
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   ชวกร อ่อนจันทร์
  3. แผนเงินบำรุงและแผนลงทุน   f18_20230627_0637.docx
  f18_20230627_0638.pptx
  ประกันสุขภาพ   วัทธิกร วัจนขจรกุล
  4. การบริหารงบประมาณ - งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)   f19_20230629_1114.docx
  f19_20230629_1009.pptx
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   จิรพงษ์ แสงทอง
  5. การบริหารงบประมาณ - งบดำเนินงาน   f20_20230709_0715.docx
  บริหารทั่วไป   สาคร ชูภักดี
  6. การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว   f21_20230627_0638.docx
  ประกันสุขภาพ   วัทธิกร วัจนขจรกุล
การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
  ประเด็นที่ 1 Health For Wealth
  1.1 กัญชาทางการแพทย์
  1) การจัดบริการคลินิกกัญชา ทางการแพทย์และการส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา
  1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ ประคับประคอง (Palliative care) ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   f22_20230704_1058.docx
  f22_20230704_1421.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  แพทย์แผนไทยฯ   เกษร จันทร์สวี
  1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   f23_20230704_1059.docx
  f23_20230704_1418.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  แพทย์แผนไทยฯ   เกษร จันทร์สวี
  1.3 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข   f24_20230704_1059.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
   ระดับเขต

(แพทย์แผนไทยฯ)
  พรชนก เจนสิริศักดิ์
  1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
  1. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน ตามที่กำหนด   f25_20230630_2220.docx
  f25_20230630_1026.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ   ศินลิน ตันสุขโกศล
  2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น   f26_20230704_1546.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
   ระดับเขต

(แพทย์แผนไทยฯ)
  ผาด รัตนพันธ์
  3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับการอนุญาต   f27_20230630_2224.docx
  f27_20230630_1630.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ   กัญญรัตน์ บุญสนิท
ศินลิน ตันสุขโกศล
  ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   f28_20230712_1510.doc
  f28_20230712_1418.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562   f29_20230630_2331.docx
  f29_20230630_2332.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   จรรยา คงสุด
  3. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน   f30_20230630_2332.docx
  f30_20230630_2332.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   จรรยา คงสุด
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
  ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ
  3.1 กลุ่มวัย
   - มารดาและทารก
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ แสนคน   f31_20230709_0727.docx
  f31_20230709_0728.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน   f32_20230712_1544.docx
  f32_20230712_1545.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
   - เด็กปฐมวัย
  1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
      - คัดกรองพัฒนาการ
      - มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
      - ได้รับการติดตาม
      - เด็กได้รับการติดตามมีพัฒนาการสมวัย (สมวัย 2)
      - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า
  f33_20230712_1238.docx
  f33_20230712_1239.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้น พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
  f34_20230712_1414.docx
  f34_20230712_1415.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
      - เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ย
      - เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะผอม
      - เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
  f35_20230709_0725.docx
  f35_20230709_0724.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ   f36_20230703_1150.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ทันตสาธารณสุข   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
   - วัยทำงาน
  1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
      - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
      - ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำ ภายใน 1 ปี
  f37_20230702_1309.docx
  f37_20230702_1309.pptx
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   อารี ชูสังข์
  2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต   f38_20230702_1310.docx
  f38_20230702_1311.pptx
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   อารี ชูสังข์
   - ตัวชี้วัดกำกับ ติดตาม
  1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   f39_20230630_1432.docx
  f39_20230630_1433.pptx
  ส่งเสริมสุขภาพ   ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
  3.2 ผู้สูงอายุ
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ   f40_20230706_0936.docx
  f40_20230706_0936.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   ปวีณ์กร จินรัตน์
  2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่า เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
      2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับ การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
      2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับการ ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
  f41_20230630_1322.docx
  f41_20230630_1322.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   ปวีณ์กร จินรัตน์
  3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)   f42_20230705_1453.docx
  f42_20230705_1449.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   ปวีณ์กร จินรัตน์
  4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ การดูแลตาม Care Plan   f43_20230706_0949.docx
  f43_20230706_0949.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   ปวีณ์กร จินรัตน์
  5. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ   f44_20230706_1522.docx
  f44_20230706_1522.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ส่งเสริมสุขภาพ   ปวีณ์กร จินรัตน์
  6. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม   f45_20230706_1014.docx
  f45_20230706_1014.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ทันตสาธารณสุข   จิตรา คชเสน
  ประเด็นที่ 4 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์)
  1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   f46_20230630_1629.docx
  f46_20230703_1027.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
พัฒนาคุณภาพฯ
  ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
จรรยา คงสุด
  2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ   f47_20230630_1547.docx
  f47_20230703_1130.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
  3. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening กรมการแพทย์ ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

  f48_20230703_1523.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  (ประเมินระดับเขต)
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
  ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
  1. ลดป่วย ลดตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
      - อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
      - ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
      - อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ

ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   จิราภรณ์ เทพหนู
  2. ลดป่วย ลดตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
      - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)
      - ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
      - อัตราอุบัติใหมของโรคหลอดเลือดสมอง

ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   จิราภรณ์ เทพหนู
  3. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
      - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
      - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
      - ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
  f51_20230630_2318.doc
  f51_20230704_1450.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   วรรณกาญจ์ มณีชาตรี
  4. โรคมะเร็ง
      4.1 มะเร็งปากมดลูก
            - ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
            - ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy

ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   จิราภรณ์ เทพหนู
      4.2 มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
            - ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
            - ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   จิราภรณ์ เทพหนู
      4.3 มะเร็งช่องปาก
            - มีระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ในระดับจังหวัด
            - ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก
            - จำนวนผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา

ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ทันตสาธารณสุข
  จิราภรณ์ เทพหนู
ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
  ประเด็นขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขายาเสพติด
  1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)   f55_20230702_2110.docx
  f55_20230702_2111.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   จิราภรณ์ เทพหนู
  5.2 ความมั่นคงด้านสุขภาพ
  1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19
      - ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์)
      - ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-45 ปี)
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
    1. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ
        - มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ
        - มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตตี่ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และ ผู้ตรวจราชการ
    2. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการ อบรมหลักสูตร ICS & EOC 100
    3. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า อำเภอละ 3 ทีม
  f56_20230629_1146.docx
  f56_20230629_1145.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคติดต่อฯ   ทวี ชูช่วย
      4.1. มี Official document ของหน่วยงาน สาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัยที่สำคัญ อย่าง น้อย 3 ภัย   f57_20230629_1146.docx
  f57_20230629_1146.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   นฤมล รักษายศ
      4.2. มี resource mapping สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ   f58_20230629_1040.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ   ราชัน คงชุม
  5. มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่สำคัญ โดยระบุระบบบัญชาการที่สอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย
    5.1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  f59_20230704_1624.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคติดต่อฯ   ทวี ชูช่วย
      5.2. อุทกภัย   f60_20230630_0910.docx
  f60_20230630_0911.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   ชวกร อ่อนจันทร์
      5.3. อุบัติเหตุหมู่   f61_20230630_1538.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   สุวรรณดี ชูรัตน์
  6.1. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan(สสจ.)   f62_20230629_1614.docx
  f62_20230629_1615.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   จิรพงษ์ แสงทอง
  6.2. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan(รพ.พัทลุง.)
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  รพ.พัทลุง   ปราณี เดชะ
  ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง
  การเงินการคลังสุขภาพ
  1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน   f64_20230627_0934.doc
  f64_20230627_0935.pptx
  ประกันสุขภาพ   วัทธิกร วัจนขจรกุล
  2. ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
  f65_20230628_2133.docx
  f65_20230628_2133.pptx
  ประกันสุขภาพ   วัทธิกร วัจนขจรกุล
  Area based (ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่ และ Innovative Healthcare)
  1. การแก้ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่
  1. Telemed   f66_20230703_1039.docx
  f66_20230703_1034.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
พัฒนาคุณภาพฯ
  ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
จรรยา คงสุด
  2. Seamless Refer   f67_20230629_1552.docx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   นภาพร เนตรเกื้อกูล
  2. Innovative Healthcare ระดับพื้นที่
  1. PHR
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ด้านองค์กร บุคลากรและ การสื่อสารองค์กร กระทรวง สาธารณสุข
  1. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก   f69_20230704_1559.docx
  f69_20230704_1218.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   อรสา เหล่าเจริญสุข
2. ด้านการนำสุขภาพขับเคลื่อน เศรษฐกิจ
  2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน ตามที่กำหนด
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ   ศินลิน ตันสุขโกศล
3. ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ ที่กำหนด   f71_20230703_1040.docx
  f71_20230703_1033.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
พัฒนาคุณภาพฯ
  ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
จรรยา คงสุด
4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับ การดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
  4. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ   f72_20230630_1323.docx
  f72_20230630_1323.pptx
  ส่งเสริมสุขภาพ   ปวีณ์กร จินรัตน์
5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง
  5. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน   f73_20230707_1525.docx
  f73_20230707_1526.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   นิวัช เทพสง
6. ด้านบริการ เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ มากขึ้นและลดอัตราตายโรคที่ สำคัญ
  6. ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD/ มีการใช้พลังงานสะอาด
  f74_20230703_1035.pptx
ส่งไฟล์ (word+ppt)
  พัฒนาคุณภาพฯ   อรสา เหล่าเจริญสุข
7. ด้านอื่น ๆ: ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ
  7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค   f75_20230709_0717.docx
  บริหารทั่วไป   สาคร ชูภักดี