ประมวลผลตัวชี้วัด (ราย คปสอ.) ปีงบประมาณ 2566
    ปีงบประมาณ :    ประจำเดือน :    คปสอ. :    กลุ่มตัวชี้วัด :    สังกัด :   
รหัส ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา/ระดับ ผลการประเมิน คะแนนตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ หมายเหตุ #
0201 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนของ คปสอ. ในสังกัด ปี 2566 (งบค่าเสื่อม)   MOU    PA เขต    Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0202.1 ร้อยละของการเตรียมการเพื่อจัดบริการทางการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In   100% รายละเอียด
0202.2 ร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In   >=30% รายละเอียด
0203.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี   MOU       >=80% 3,664 3,568 97.38  ผ่านเกณฑ์  2.50 2.43 รายละเอียด
0203.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ   MOU       >=30% 396,929 115,712 29.15  ไม่ผ่านเกณฑ์  2.50 2.42 รายละเอียด
0204 คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ   MOU      Key In   ระดับ 5 11 0 0.00  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 0.00 รายละเอียด
0302.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   MOU     HDC    >=70% 2,711 2,285 84.29  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0302.2 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง   MOU     HDC    >=93% 15,077 14,468 95.96  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0303.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)       Key In   <7% รายละเอียด
0303.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit)       Key In   >=75% รายละเอียด
0304 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต       Key In   >=78% 10,018 12,113 120.91  ผ่านเกณฑ์  0.00 5.00 รายละเอียด
0305 ร้อยละของผู้ปวยออทิสติก ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In   >=52% 119 62 52.10  ผ่านเกณฑ์  52.00 5.00 รายละเอียด
0306 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ       Key In   >=90% 3,485 3,336 95.72  ผ่านเกณฑ์  90.00 5.00 รายละเอียด
0307 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In   >=35% 3,401 1,272 37.40  ผ่านเกณฑ์  0.00 5.00 รายละเอียด
0308 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ       Key In   ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน 521,619 48 9.20  ผ่านเกณฑ์  8.10 3.00 รายละเอียด
0309 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระบะเวลา 1 ปี   MOU      Key In   >=80% รายละเอียด
0310.1 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI       Key In   <9% รายละเอียด
0310.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In   >=60% รายละเอียด
0310.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In   >=60% รายละเอียด
0311.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก      HDC    >=60% 16,813 8,214 48.86  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 2.77 รายละเอียด
0311.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy       Key In   >=70% รายละเอียด
0311.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง      HDC    >=50% 113,326 15,602 13.77  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 รายละเอียด
0311.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy       Key In   >=50% รายละเอียด
0312 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr      HDC    >=66% 7,110 4,554 64.05  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0313 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention rate)       Key In   >=60% รายละเอียด
0314 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ   MOU      Key In   >=80% รายละเอียด
0315 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,S, M1 (ทั้งที่ ERและ Admit)       Key In   <12% รายละเอียด
0316 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน       Key In   >=25.5% รายละเอียด
0317 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)       Key In   <25% รายละเอียด
0318 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับอำเภอและตำบล       Key In   >=80% รายละเอียด
0319 ร้อยละผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ       Key In   >=60% รายละเอียด
0402 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี       Key In   >=95% รายละเอียด
0403 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี       Key In   >=95% รายละเอียด
0404 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0405 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS/DC)       Key In   >=80% รายละเอียด
0406 ร้อยละของผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล       Key In   >=80% รายละเอียด
0407 ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง       Key In   >=70% รายละเอียด
0501 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน       Key In   ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 291 0 0.00  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0502 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์      HDC    >=50% 2,037 770 37.80  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0503 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   MOU     HDC    >=66% 17,995 12,184 67.71  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0504 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือนมีพัฒนาการสมวัย      HDC    >=86% 1,412 1,366 96.74  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0505.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM      HDC    >=90% 1,412 1,377 97.52  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0505.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM พบมีพัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า      HDC    >=20% 1,377 317 23.02  ผ่านเกณฑ์  5.00 4.51 รายละเอียด
0505.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน      HDC    >=90% 317 312 98.42  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0505.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น      HDC    >=70% 141 124 87.94  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0506 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   MOU     HDC    >=57% 47,369 27,395 57.83  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0507 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)       Key In   >=50% 308 0 0.00  ไม่ผ่านเกณฑ์  0.00 0.00 รายละเอียด
0508 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน   MOU      Key In   <23% 13,232 16 1.21  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0509 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563       Key In   >=50% 11 2 18.18  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 0.91 รายละเอียด
0510 ร้อยละของอำเภอที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ       Key In   >=50% 11 1 9.09  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 0.45 รายละเอียด
0512 จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 5       Key In   รายละเอียด
0513 ประชาชนวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์       Key In   >=46% รายละเอียด
0514 ประชาชนวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ      HDC    >=49% 133,098 52,293 39.29  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0515 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์       Key In   >=98% รายละเอียด
0516 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)   MOU      Key In   >=50% รายละเอียด
0517 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับต่ำกว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน   MOU      Key In   100% 11 2 18.18  รอประเมิน  5.00 0.00 รายละเอียด
0518.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In   >=30% 5 5 100.00  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0518.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In   >=30% 14 14 100.00  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0519 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน      HDC    <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ 4,238 3 0.07  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0520 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ       Key In   >=55% 558 370 66.31  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0521 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน       Key In   >=75% 193 188 97.44  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0522 ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ (โดย อสม.)       Key In   >=75% 102,711 52,073 50.70  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0523 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน       Key In   >=85% 440 442 100.00  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0601 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรม สนับสนุนระบบริการสุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back   MOU      Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0602 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (Rational health product district) จังหวัดพัทลุง   MOU      Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0603 ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0604 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ Rational Health Product (RPU)       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0605 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0606 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0607 ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดพัทลุง       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0608 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล       Key In   ระดับ 3 รายละเอียด
0609 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0610 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0611 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0612 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0613 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0614 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด       Key In   ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 รายละเอียด
0701 อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่   MOU     HDC    >=40% 396,929 177,977 44.84  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0702 อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์   MOU     HDC    >=45% 3,102 1,732 55.83  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0703 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่   MOU     HDC    >=65% 10,962 7,671 69.98  ผ่านเกณฑ์  5.00 4.80 รายละเอียด
0704 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร   MOU     HDC    >=50% 93,313 50,541 54.16  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0705 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์      HDC    >=65% 11,505 8,998 78.21  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0706 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร      HDC    >=30% 35,989 10,530 29.26  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 4.85 รายละเอียด
0707 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง      HDC    >=65% 30,051 19,780 65.82  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0708 อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด)       Key In   ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 รายละเอียด
0709 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ผ่านมาตรฐานการงานสุขภาพช่องปาก       Key In   ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 25 แห่ง ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 1 แห่ง รายละเอียด
0801 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน   MOU      Key In   ระดับ 7 <= ร้อยละ 2 ระดับ 6 <= ร้อยละ 4 รายละเอียด
0901 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   MOU      Key In   >=85% รายละเอียด
0902 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In   100% รายละเอียด
0903 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562       Key In   >=52% รายละเอียด
0904 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน       Key In   >=35% รายละเอียด
0905 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3       Key In   100% 11 10 90.96  ผ่านเกณฑ์  5.00 46.36 รายละเอียด
0906 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)       Key In   ขั้นพื้นฐาน รพท.ร้อยละ 100 รพช.ร้อยละ 60 ขั้นสูง เขตสุขภาพละ 2 แห่ง รายละเอียด
0907 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery       Key In   >=30% รายละเอียด
0908 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)       Key In   <5% รายละเอียด
0909 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired       Key In   <26% รายละเอียด
0910 Refracture Rate        Key In   <20% รายละเอียด
0911 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)       Key In   >=20% รายละเอียด
0912 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี       Key In   >=75% รายละเอียด
0913 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน   MOU   PA     Key In   >=75% รายละเอียด
0914 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (1. สาขาโรคหัวใจ 2. สาขาโรคมะเร็ง 3. สาขาอุบติเหตุและฉุกเฉิน 4. สาขาทารกแรกเกิด)     PA เขต    Key In   <10% รายละเอียด
0915 ร้อยละของสถานบริการมีการดำเนินการสื่อสารเชิงรุก    PA     Key In   >=80% รายละเอียด
1002 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.))   MOU      Key In   >=% รายละเอียด
1101 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   MOU      Key In   >=92% รายละเอียด
1201 ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย       Key In   100% รายละเอียด
1202 ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ   MOU      Key In   >=20% รายละเอียด
1203 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด       Key In   >=% รายละเอียด
1204 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)   MOU      Key In   >=30% รายละเอียด
1205 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ระดับมาตรฐานขึ้นไป   MOU      Key In   >=10% รายละเอียด
1206 จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562       Key In   100% รายละเอียด
1301 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)   MOU      Key In   >=3% รายละเอียด
1302 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC    >=5% 1,224 112 9.15  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
1303 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC    >=50% 220 1,182 437.27  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
1304 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   MOU      Key In   >=35% รายละเอียด
1401 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน   MOU      Key In   100% รายละเอียด
1402 ระดับความสำเร็จของการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของ รพท./รพช./สสอ.และ รพ.สต.       Key In   100% รายละเอียด
1501.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   MOU      Key In   >=88% รายละเอียด
1501.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ   MOU      Key In   >=90% รายละเอียด
1502 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง       Key In   >=95% รายละเอียด
1503 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC)       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด