ประมวลผลตัวชี้วัด (ราย คปสอ.) ปีงบประมาณ 2566
    ปีงบประมาณ :    ประจำเดือน :    คปสอ. :    กลุ่มตัวชี้วัด :    สังกัด :   
รหัส ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา/ระดับ ผลการประเมิน คะแนนตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ หมายเหตุ #
0201 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนของ คปสอ. ในสังกัด ปี 2566 (งบค่าเสื่อม)   MOU    PA เขต    Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0202.1 ร้อยละของการเตรียมการเพื่อจัดบริการทางการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In   100% รายละเอียด
0202.2 ร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In   >=30% รายละเอียด
0203.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี   MOU       >=80% 3,686 3,548 96.26  ผ่านเกณฑ์  2.50 2.41 รายละเอียด
0203.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ   MOU       >=30% 396,727 88,087 22.20  ไม่ผ่านเกณฑ์  2.50 1.72 รายละเอียด
0204 คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ   MOU      Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0301 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)       Key In   >=65% รายละเอียด
0302.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   MOU     HDC    >=70% 2,703 1,922 71.11  ผ่านเกณฑ์  5.00 2.22 รายละเอียด
0302.2 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง   MOU     HDC    >=93% 14,416 14,100 97.81  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0303.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)       Key In   <7% รายละเอียด
0303.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit)       Key In   >=75% รายละเอียด
0304 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต       Key In   >=78% รายละเอียด
0305 ร้อยละของผู้ปวยออทิสติก ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In   >=52% รายละเอียด
0306 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ       Key In   >=90% รายละเอียด
0307 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In   >=35% รายละเอียด
0308 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ       Key In   ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียด
0309 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระบะเวลา 1 ปี   MOU      Key In   >=80% รายละเอียด
0310.1 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI       Key In   <9% รายละเอียด
0310.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In   >=60% รายละเอียด
0310.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In   >=60% รายละเอียด
0311.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก      HDC    >=60% 85,909 48,804 56.81  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 รายละเอียด
0311.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy       Key In   >=70% รายละเอียด
0311.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง      HDC    >=50% 113,166 6,758 5.97  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 รายละเอียด
0311.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy       Key In   >=50% รายละเอียด
0312 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr      HDC    >=66% 4,917 3,150 64.06  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0313 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention rate)       Key In   >=60% รายละเอียด
0314 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ   MOU      Key In   >=80% รายละเอียด
0315 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,S, M1 (ทั้งที่ ERและ Admit)       Key In   <12% รายละเอียด
0316 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน       Key In   >=25.5% รายละเอียด
0317 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)       Key In   <25% รายละเอียด
0318 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับอำเภอและตำบล       Key In   >=80% รายละเอียด
0319 ร้อยละผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ       Key In   >=60% รายละเอียด
0401.1 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิ 19 เข็มกระตุ้น   ประเด็นมุ่งเน้นนพ.สสจ.   MOU      Key In   >=60% รายละเอียด
0401.2 อัตรา(ร้อยละ) การเพิ่มขึ้นของความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม กระตุ้น  ประเด็นมุ่งเน้นนพ.สสจ.   MOU      Key In   >=30% รายละเอียด
0402 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี       Key In   >=95% รายละเอียด
0403 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี       Key In   >=95% รายละเอียด
0404 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0405 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS/DC)       Key In   >=80% รายละเอียด
0406 ร้อยละของผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล       Key In   >=80% รายละเอียด
0407 ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง       Key In   >=70% รายละเอียด
0501 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน       Key In   ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน รายละเอียด
0502 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์      HDC    >=50% 948 296 31.22  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0503 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   MOU     HDC    >=66% 18,613 12,499 67.15  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0504 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือนมีพัฒนาการสมวัย      HDC    >=86% 8,387 6,323 75.39  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.88 รายละเอียด
0505.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM      HDC    >=90% 8,395 6,690 79.69  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.94 รายละเอียด
0505.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM พบมีพัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า      HDC    >=20% 6,686 1,680 25.13  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0505.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน      HDC    >=90% 1,680 1,355 80.65  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 2.13 รายละเอียด
0505.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น      HDC    >=70% 64 40 62.50  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 3.50 รายละเอียด
0506 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   MOU     HDC    >=57% 38,791 22,664 58.43  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0507 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)       Key In   >=50% รายละเอียด
0508 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน   MOU     HDC    <23% รายละเอียด
0509 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563       Key In   >=50% รายละเอียด
0510 ร้อยละของอำเภอที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ       Key In   >=50% รายละเอียด
0511 ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ   MOU      Key In   >=70% รายละเอียด
0512 จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 5       Key In   รายละเอียด
0513 ประชาชนวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์       Key In   >=46% รายละเอียด
0514 ประชาชนวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ      HDC    >=49% 26,197 9,329 35.61  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0515 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์       Key In   >=98% รายละเอียด
0516 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)   MOU      Key In   >=50% รายละเอียด
0517 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับต่ำกว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน   MOU      Key In   100% รายละเอียด
0518.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In   >=30% รายละเอียด
0518.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In   >=30% รายละเอียด
0519 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน      HDC    <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ 577 0 0.00  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
0520 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ       Key In   >=55% รายละเอียด
0521 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน       Key In   >=75% รายละเอียด
0522 ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ (โดย อสม.)       Key In   >=75% รายละเอียด
0523 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน       Key In   >=85% รายละเอียด
0601 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรม สนับสนุนระบบริการสุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back   MOU      Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0602 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (Rational health product district) จังหวัดพัทลุง   MOU      Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0603 ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0604 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ Rational Health Product (RPU)       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0605 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0606 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0607 ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดพัทลุง       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0608 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล       Key In   ระดับ 3 รายละเอียด
0609 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0610 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0611 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0612 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0613 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด
0614 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด       Key In   ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 รายละเอียด
0701 อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่   MOU     HDC    >=40% 396,727 119,103 30.02  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 3.00 รายละเอียด
0702 อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์   MOU     HDC    >=45% 1,961 829 42.27  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 4.73 รายละเอียด
0703 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่   MOU     HDC    >=65% 9,489 4,899 51.63  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0704 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร   MOU     HDC    >=50% 94,335 31,589 33.49  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0705 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์      HDC    >=65% 11,549 5,765 49.92  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0706 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร      HDC    >=30% 35,815 4,355 12.16  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0707 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง      HDC    >=65% 29,002 13,769 47.48  ไม่ผ่านเกณฑ์  5.00 1.00 รายละเอียด
0708 อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด)       Key In   ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 รายละเอียด
0709 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ผ่านมาตรฐานการงานสุขภาพช่องปาก       Key In   ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 25 แห่ง ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 1 แห่ง รายละเอียด
0801 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน   MOU      Key In   ระดับ 7 <= ร้อยละ 2 ระดับ 6 <= ร้อยละ 4 รายละเอียด
0901 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   MOU      Key In   >=85% รายละเอียด
0902 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In   100% รายละเอียด
0903 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562       Key In   >=52% รายละเอียด
0904 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน       Key In   >=35% รายละเอียด
0905 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3       Key In   100% รายละเอียด
0906 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)       Key In   ขั้นพื้นฐาน รพท.ร้อยละ 100 รพช.ร้อยละ 60 ขั้นสูง เขตสุขภาพละ 2 แห่ง รายละเอียด
0907 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery       Key In   >=30% รายละเอียด
0908 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)       Key In   <5% รายละเอียด
0909 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired       Key In   <26% รายละเอียด
0910 Refracture Rate        Key In   <20% รายละเอียด
0911 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)       Key In   >=20% รายละเอียด
0912 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี       Key In   >=75% รายละเอียด
0913 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน   MOU   PA     Key In   >=75% รายละเอียด
0914 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (1. สาขาโรคหัวใจ 2. สาขาโรคมะเร็ง 3. สาขาอุบติเหตุและฉุกเฉิน 4. สาขาทารกแรกเกิด)     PA เขต    Key In   <10% รายละเอียด
0915 ร้อยละของสถานบริการมีการดำเนินการสื่อสารเชิงรุก    PA     Key In   >=80% รายละเอียด
1001 จังหวัดมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ       Key In    ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 รายละเอียด
1002 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.))   MOU      Key In   >=2 แห่ง รายละเอียด
1101 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   MOU      Key In   >=92% รายละเอียด
1201 ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย       Key In   100% รายละเอียด
1202 ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ   MOU      Key In   >=20% รายละเอียด
1203 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด       Key In   >=% รายละเอียด
1204 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)   MOU      Key In   >=30% รายละเอียด
1205 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ระดับมาตรฐานขึ้นไป   MOU      Key In   >=10% รายละเอียด
1206 จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562       Key In   >=60% รายละเอียด
1301 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)   MOU      Key In   >=3% รายละเอียด
1302 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC    >=5% 603 56 9.29  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
1303 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC    >=50% 220 669 204.09  ผ่านเกณฑ์  5.00 5.00 รายละเอียด
1304 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   MOU      Key In   >=35% รายละเอียด
1401 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน   MOU      Key In   100% รายละเอียด
1402 ระดับความสำเร็จของการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของ รพท./รพช./สสอ.และ รพ.สต.       Key In   100% รายละเอียด
1501.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   MOU      Key In   >=88% รายละเอียด
1501.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ   MOU      Key In   >=90% รายละเอียด
1502 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง       Key In   >=95% รายละเอียด
1503 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC)       Key In   ระดับ 5 รายละเอียด