ประมวลผลตัวชี้วัด (รายกลุ่มงาน) ปีงบประมาณ 2566
   ประจำเดือน :    กลุ่มงาน :    กลุ่มตัวชี้วัด :    สังกัด :   
รหัส ตัวชี้วัด เกณฑ์ เมืองพัทลุง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าบอน บางแก้ว ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ รวม #
0201 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนของ คปสอ. ในสังกัด ปี 2566 (งบค่าเสื่อม)   MOU    PA เขต    Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0202.1 ร้อยละของการเตรียมการเพื่อจัดบริการทางการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   100% รายละเอียด
0202.2 ร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=30% รายละเอียด
0203.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี   MOU       (รายเดือน)    >=80%  97.34   98.94   96.17   96.59   96.69   95.21   97.89   100.00   97.97   100.00   97.24   97.38  รายละเอียด
0203.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ   MOU       (รายเดือน)    >=30%  23.46   34.38   29.90   34.78   36.77   36.48   13.41   35.65   26.63   27.69   6.19   29.15  รายละเอียด
0204 คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  รายละเอียด
0302.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=70%  81.05   97.06   84.21   81.48   87.72   89.31   76.92   86.52   83.23   76.33   85.61   84.27  รายละเอียด
0302.2 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=93%  94.88   98.59   95.97   98.04   96.48   98.45   92.72   93.08   99.03   96.32   95.94   96.04  รายละเอียด
0303.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)       Key In    (รายไตรมาส)   <7% รายละเอียด
0303.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit)       Key In    (รายไตรมาส)   >=75% รายละเอียด
0304 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต       Key In    (รายไตรมาส)   >=78%  86.00   131.80   92.28   76.15   197.45   67.47   170.25   66.92   74.97   112.23   94.85   120.91  รายละเอียด
0305 ร้อยละของผู้ปวยออทิสติก ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In    (รายไตรมาส)   >=52%  61.16   20.91   59.67   43.15   51.94   34.52   25.52   47.80   0.00   24.33   51.71   52.10  รายละเอียด
0306 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ       Key In    (รายไตรมาส)   >=90%  86.63   88.05   81.48   77.95   96.15   59.62   84.45   60.62   63.29   92.43   82.73   95.72  รายละเอียด
0307 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In    (รายไตรมาส)   >=35%  42.47   19.74   19.24   20.41   56.26   17.09   42.40   13.05   20.35   30.82   26.93   37.40  รายละเอียด
0308 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ       Key In    (รายไตรมาส)   ไม่เกิน  8 ต่อประชากรแสนคน  11.63   2.72   11.14   9.53   9.64   1.98   11.06   12.58   15.14   11.22   0.00   9.20  รายละเอียด
0309 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระบะเวลา 1 ปี   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=80%  100.00   100.00   96.15   77.78   95.00   100.00   90.91   100.00   81.82   100.00   100.00   92.56  รายละเอียด
0310.1 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI       Key In    (รายไตรมาส)   <9% รายละเอียด
0310.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In    (รายไตรมาส)   >=60% รายละเอียด
0310.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In    (รายไตรมาส)   >=60% รายละเอียด
0311.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก      HDC    (รายเดือน)    >=60%  80.01   46.44   28.96   48.44   65.93   30.36   15.77   21.51   17.53   39.18   39.34   48.86  รายละเอียด
0311.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy       Key In    (รายไตรมาส)   >=70% รายละเอียด
0311.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง      HDC    (รายเดือน)    >=50%  6.93   17.92   18.40   18.07   19.92   24.68   14.95   7.50   16.65   6.76   5.19   13.77  รายละเอียด
0311.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy       Key In    (รายไตรมาส)   >=50% รายละเอียด
0312 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr      HDC    (รายเดือน)    >=66%  63.88   65.27   67.81   60.00   60.14   73.18   67.39   62.28   58.91   55.28   72.87   64.05  รายละเอียด
0313 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention rate)       Key In    (รายไตรมาส)   >=60% รายละเอียด
0314 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=80% รายละเอียด
0315 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,S, M1 (ทั้งที่ ERและ Admit)       Key In    (รายไตรมาส)   <12% รายละเอียด
0316 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน       Key In    (รายไตรมาส)   >=25.5% รายละเอียด
0317 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)       Key In    (รายไตรมาส)   <25% รายละเอียด
0318 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับอำเภอและตำบล       Key In    (รายไตรมาส)   >=80% รายละเอียด
0319 ร้อยละผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ       Key In    (รายไตรมาส)   >=60% รายละเอียด
0402 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี       Key In    (รายไตรมาส)   >=95% รายละเอียด
0403 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี       Key In    (รายไตรมาส)   >=95% รายละเอียด
0404 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0405 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS/DC)       Key In    (รายไตรมาส)   >=80% รายละเอียด
0406 ร้อยละของผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล       Key In    (รายไตรมาส)   >=80% รายละเอียด
0407 ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง       Key In    (รายไตรมาส)   >=70% รายละเอียด
0501 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน       Key In    (รายไตรมาส)   ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  รายละเอียด
0502 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์      HDC    (รายเดือน)    >=50%  33.33   44.77   27.78   42.55   37.81   38.82   31.63   45.27   48.96   41.45   33.04   37.86  รายละเอียด
0503 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=66%  69.95   68.46   67.53   72.51   68.02   69.05   54.49   64.04   71.87   63.07   67.86   67.70  รายละเอียด
0504 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือนมีพัฒนาการสมวัย      HDC    (รายเดือน)    >=86%  97.59   97.44   97.74   96.58   96.92   99.24   98.08   91.47   93.26   95.87   100.00   96.74  รายละเอียด
0505.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM      HDC    (รายเดือน)    >=90%  97.99   99.15   98.50   97.44   98.97   99.24   98.08   92.25   94.38   95.87   100.00   97.52  รายละเอียด
0505.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM พบมีพัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า      HDC    (รายเดือน)    >=20%  29.10   19.83   24.43   21.05   18.65   22.14   23.53   22.69   21.43   19.83   28.57   23.04  รายละเอียด
0505.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน      HDC    (รายเดือน)    >=90%  100.00   100.00   96.88   95.83   94.44   100.00   100.00   96.30   100.00   100.00   100.00   98.42  รายละเอียด
0505.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น      HDC    (รายเดือน)    >=70%  79.49   83.33   73.33   100.00   94.59   100.00   87.50   100.00   100.00   100.00   50.00   87.94  รายละเอียด
0506 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=57%  59.77   58.90   56.82   60.17   60.16   55.17   52.20   57.33   53.23   59.46   51.74   57.82  รายละเอียด
0507 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)       Key In    (รายไตรมาส)   >=50%  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  รายละเอียด
0508 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   <23%  0.76   3.80   0.87   1.08   1.00   1.46   0.00   2.21   0.00   1.03   0.00   1.21  รายละเอียด
0509 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563       Key In    (รายไตรมาส)   >=50%  0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   18.18  รายละเอียด
0510 ร้อยละของอำเภอที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ       Key In    (รายไตรมาส)   >=50%  0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.09  รายละเอียด
0512 จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 5       Key In    (รายไตรมาส)   รายละเอียด
0513 ประชาชนวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์       Key In    (รายไตรมาส)   >=46% รายละเอียด
0514 ประชาชนวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ      HDC    (รายเดือน)    >=49%  38.82   38.92   36.72   35.27   45.36   36.47   40.73   38.96   38.07   39.21   38.80   39.29  รายละเอียด
0515 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์       Key In    (รายไตรมาส)   >=98% รายละเอียด
0516 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=50% รายละเอียด
0517 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับต่ำกว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   100%  100.00   0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   18.18  รายละเอียด
0518.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In    (รายไตรมาส)   >=30%  100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00  รายละเอียด
0518.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In    (รายไตรมาส)   >=30%  100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00  รายละเอียด
0519 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน      HDC    (รายเดือน)    <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ  0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.07  รายละเอียด
0520 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ       Key In    (รายไตรมาส)   >=55%  78.95   69.23   0.27   87.50   41.75   68.42   0.00   78.26   14.29   0.00   56.00   66.31  รายละเอียด
0521 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน       Key In    (รายไตรมาส)   >=75%  100.00   83.33   100.00   100.00   97.44   100.00   80.00   100.00   100.00   100.00   91.67   97.44  รายละเอียด
0522 ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ (โดย อสม.)       Key In    (รายไตรมาส)   >=75%  51.85   12.73   86.04   78.30   16.58   54.50   11.98   54.24   87.44   81.38   84.60   50.70  รายละเอียด
0523 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน       Key In    (รายไตรมาส)   >=85%  100.00   0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   100.00  รายละเอียด
0601 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรม สนับสนุนระบบริการสุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0602 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (Rational health product district) จังหวัดพัทลุง   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0603 ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0604 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ Rational Health Product (RPU)       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0605 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0606 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0607 ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดพัทลุง       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0608 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 3 รายละเอียด
0609 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0610 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0611 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0612 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0613 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด
0614 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด       Key In    (รายไตรมาส)   ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 รายละเอียด
0701 อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=40%  42.63   37.73   57.77   46.00   51.92   40.36   53.93   43.10   43.44   32.42   41.60   44.85  รายละเอียด
0702 อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=45%  57.88   47.66   58.12   59.34   64.30   44.94   64.66   63.22   51.33   50.21   43.97   55.88  รายละเอียด
0703 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=65%  72.03   68.00   67.95   76.82   71.73   69.55   69.40   68.79   69.93   65.88   63.73   69.91  รายละเอียด
0704 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=50%  42.61   50.97   57.75   55.90   64.00   68.52   61.74   54.10   53.26   44.09   53.59   54.17  รายละเอียด
0705 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์      HDC    (รายเดือน)    >=65%  73.77   74.84   75.78   90.35   78.84   81.53   82.79   84.02   77.11   75.48   73.67   78.33  รายละเอียด
0706 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร      HDC    (รายเดือน)    >=30%  13.86   39.76   36.46   37.86   32.82   30.36   33.41   30.51   42.71   19.42   30.48   29.37  รายละเอียด
0707 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง      HDC    (รายเดือน)    >=65%  55.66   66.99   67.82   66.41   73.32   72.17   67.28   68.33   62.14   68.34   65.57   65.82  รายละเอียด
0708 อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด)       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 รายละเอียด
0709 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ผ่านมาตรฐานการงานสุขภาพช่องปาก       Key In    (รายไตรมาส)   ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 25 แห่ง ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 1 แห่ง รายละเอียด
0801 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 7 <= ร้อยละ 2 ระดับ 6 <= ร้อยละ 4 รายละเอียด
0901 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=85% รายละเอียด
0902 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   100% รายละเอียด
0903 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562       Key In    (รายไตรมาส)   >=52% รายละเอียด
0904 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน       Key In    (รายไตรมาส)   >=35% รายละเอียด
0905 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3       Key In    (รายไตรมาส)   100%  100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   0.00   100.00   100.00   100.00   90.96  รายละเอียด
0906 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)       Key In    (รายไตรมาส)   ขั้นพื้นฐาน รพท.ร้อยละ 100 รพช.ร้อยละ 60 ขั้นสูง เขตสุขภาพละ 2 แห่ง รายละเอียด
0907 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery       Key In    (รายไตรมาส)   >=30% รายละเอียด
0908 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)       Key In    (รายไตรมาส)   <5% รายละเอียด
0909 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired       Key In    (รายไตรมาส)   <26% รายละเอียด
0910 Refracture Rate        Key In    (รายไตรมาส)   <20% รายละเอียด
0911 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)       Key In    (รายไตรมาส)   >=20% รายละเอียด
0912 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี       Key In    (รายไตรมาส)   >=75% รายละเอียด
0913 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน   MOU   PA     Key In    (รายไตรมาส)   >=75% รายละเอียด
0914 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (1. สาขาโรคหัวใจ 2. สาขาโรคมะเร็ง 3. สาขาอุบติเหตุและฉุกเฉิน 4. สาขาทารกแรกเกิด)     PA เขต    Key In    (รายไตรมาส)   <10% รายละเอียด
0915 ร้อยละของสถานบริการมีการดำเนินการสื่อสารเชิงรุก    PA     Key In    (รายไตรมาส)   >=80% รายละเอียด
1002 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.))   MOU      Key In     >=% รายละเอียด
1101 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=92% รายละเอียด
1201 ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย       Key In    (รายไตรมาส)   100% รายละเอียด
1202 ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=20% รายละเอียด
1203 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด       Key In    (รายไตรมาส)   >=% รายละเอียด
1204 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=30% รายละเอียด
1205 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ระดับมาตรฐานขึ้นไป   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=10% รายละเอียด
1206 จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562       Key In    (รายไตรมาส)   100% รายละเอียด
1301 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=3% รายละเอียด
1302 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=5%  4.44   9.88   12.60   4.84   8.06   8.79   14.63   17.95   9.84   11.49   0.00   9.16  รายละเอียด
1303 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC    (รายเดือน)    >=50%  644.44   0.00   0.00   0.00   411.76   126.83   0.00   165.36   0.00   0.00   0.00   438.18  รายละเอียด
1304 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=35% รายละเอียด
1401 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   100% รายละเอียด
1402 ระดับความสำเร็จของการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของ รพท./รพช./สสอ.และ รพ.สต.       Key In    (รายไตรมาส)   100% รายละเอียด
1501.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=88% รายละเอียด
1501.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ   MOU      Key In    (รายไตรมาส)   >=90% รายละเอียด
1502 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง       Key In    (รายไตรมาส)   >=95% รายละเอียด
1503 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC)       Key In    (รายไตรมาส)   ระดับ 5 รายละเอียด