ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
02 0201 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนของ คปสอ. ในสังกัด ปี 2566 (งบค่าเสื่อม)   MOU    PA เขต    Key In  นายจิรพงษ์ แสงทอง รายละเอียด
02 0202.1 ร้อยละของการเตรียมการเพื่อจัดบริการทางการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In  นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0202.2 ร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In  นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0203.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี   MOU      นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0203.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ   MOU      นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0204 คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ   MOU      Key In  นางสินีนาฎ อนุมณี/นายวินิจ อินพรหม รายละเอียด
03 0301 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)       Key In  นางสุวรรณดี ชูรัตน์ รายละเอียด
03 0302.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   MOU     HDC   นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี รายละเอียด
03 0302.2 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง   MOU     HDC   นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี รายละเอียด
03 0303.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0303.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit)       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0304 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0305 ร้อยละของผู้ปวยออทิสติก ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0306 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0307 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0308 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0309 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระบะเวลา 1 ปี   MOU      Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0310.1 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0310.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0310.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0311.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก      HDC   นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0311.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0311.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง      HDC   นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0311.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy       Key In  นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ รายละเอียด
03 0312 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr      HDC   นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี รายละเอียด
03 0313 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention rate)       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0314 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ   MOU      Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0315 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,S, M1 (ทั้งที่ ERและ Admit)       Key In  นางสุวรรณดี ชูรัตน์ รายละเอียด
03 0316 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน       Key In  นางสุวรรณดี ชูรัตน์ รายละเอียด
03 0317 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)       Key In  นางปัญญนาถ สุทเธนท์ รายละเอียด
03 0318 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับอำเภอและตำบล       Key In  นางปัญญนาถ สุทเธนท์ รายละเอียด
03 0319 ร้อยละผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ       Key In  นางอรสา ยิ่วเหล็ก รายละเอียด
04 0401.1 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิ 19 เข็มกระตุ้น   ประเด็นมุ่งเน้นนพ.สสจ.   MOU      Key In  นายทวี ชูช่วย รายละเอียด
04 0401.2 อัตรา(ร้อยละ) การเพิ่มขึ้นของความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม กระตุ้น  ประเด็นมุ่งเน้นนพ.สสจ.   MOU      Key In  นายทวี ชูช่วย รายละเอียด
04 0402 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี       Key In  นางพัชรี โยมเอียด รายละเอียด
04 0403 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี       Key In  นางพัชรี โยมเอียด รายละเอียด
04 0404 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่       Key In  นายทวี ชูช่วย รายละเอียด
04 0405 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS/DC)       Key In  นายเฉลิมชัย แป้นน้อย รายละเอียด
04 0406 ร้อยละของผลการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล       Key In  นายทวี ชูช่วย รายละเอียด
04 0407 ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง       Key In  นายเฉลิมชัย แป้นน้อย รายละเอียด
05 0501 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน       Key In  นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ รายละเอียด
05 0502 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์      HDC   นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ รายละเอียด
05 0503 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   MOU     HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0504 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือนมีพัฒนาการสมวัย      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM พบมีพัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0506 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   MOU     HDC   นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง รายละเอียด
05 0507 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)       Key In  นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง รายละเอียด
05 0508 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน   MOU     HDC   นายนพพร สมจิตต์ รายละเอียด
05 0509 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563       Key In  นายนพพร สมจิตต์ รายละเอียด
05 0510 ร้อยละของอำเภอที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ       Key In  นายนพพร สมจิตต์ รายละเอียด
05 0511 ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ   MOU      Key In  นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0512 จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 5       Key In  นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0513 ประชาชนวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์       Key In  นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0514 ประชาชนวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ      HDC   นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0515 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์       Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0516 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)   MOU      Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0517 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับต่ำกว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน   MOU      Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0518.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0518.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0519 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0520 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
05 0521 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
05 0522 ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ (โดย อสม.)       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
05 0523 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
06 0601 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรม สนับสนุนระบบริการสุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back   MOU      Key In  นางฐิติมา ทองสังข์/นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0602 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (Rational health product district) จังหวัดพัทลุง   MOU      Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นางฐิติมา ทองสังข์ รายละเอียด
06 0603 ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล       Key In  นางสาวสุธาสินี ทองสง/นางสาวจุรีวรรณ ชูอักษร/นางศินลิน ตันสุขโกศล รายละเอียด
06 0604 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ Rational Health Product (RPU)       Key In  นายราชัน คงชุม/นายภูธิป ศร่างเศร้า รายละเอียด
06 0605 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       Key In  นางสาวนิพาภร บัวนุ้น/นายภูธิป ศร่างเศร้า/นางสาวสุรัสวดี ไชยสมุทร รายละเอียด
06 0606 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย       Key In  นางพรชนก เจนศิริศักดิ์/นางอาภรณ์ ทองสีนอง รายละเอียด
06 0607 ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดพัทลุง       Key In  นางกัญญรัตน์ บุญสนิท/นางสาวนิพาภร บัวนุ้ย/นางสาวจิตรกร เพชรโชติ รายละเอียด
06 0608 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล       Key In  นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี/นางฐิติมา ทองสังข์/นางสาวเอมจิตร สุขสกุล รายละเอียด
06 0609 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0610 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0611 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0612 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0613 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต       Key In  นางกัญญรัตน์ บุญสนิท/นางพรชนก เจนศิริศักดิ์/นางศินลิน ตันสุขโกศล รายละเอียด
06 0614 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นางฐิติมา ทองสังข์ รายละเอียด
07 0701 อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่   MOU     HDC   นฤพงศ์ ภักดี/ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ รายละเอียด
07 0702 อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์   MOU     HDC   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด รายละเอียด
07 0703 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่   MOU     HDC   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด รายละเอียด
07 0704 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร   MOU     HDC   นฤพงศ์ ภักดี/จิตรตรา คชเสน รายละเอียด
07 0705 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์      HDC   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด รายละเอียด
07 0706 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร      HDC   ลักขณา พืชมงคล/สุนิสา คงศรี รายละเอียด
07 0707 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง      HDC   นฤพงศ์ ภักดี/จิตรตรา คชเสน รายละเอียด
07 0708 อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด)       Key In  นฤพงศ์ ภักดี/ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ รายละเอียด
07 0709 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ผ่านมาตรฐานการงานสุขภาพช่องปาก       Key In  นฤพงศ์ ภักดี/สุนิสา คงศรี รายละเอียด
08 0801 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน   MOU      Key In  นายวัทธิกร วัจนขจรกุล รายละเอียด
09 0901 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   MOU      Key In  นายนิวัช เทพสง รายละเอียด
09 0902 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In  นายนิวัช เทพสง รายละเอียด
09 0903 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562       Key In  นางจรรยา คงสุด รายละเอียด
09 0904 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน       Key In  นางจรรยา คงสุด รายละเอียด
09 0905 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3       Key In  นางวาสนา ขวัญสกุล รายละเอียด
09 0906 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)       Key In  นางวาสนา ขวัญสกุล รายละเอียด
09 0907 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0908 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0909 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0910 Refracture Rate        Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0911 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0912 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี       Key In  นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ รายละเอียด
09 0913 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน   MOU   PA กระทรวง     Key In  นางอรสา เหล่าเจริญสุข รายละเอียด
09 0914 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (1. สาขาโรคหัวใจ 2. สาขาโรคมะเร็ง 3. สาขาอุบติเหตุและฉุกเฉิน 4. สาขาทารกแรกเกิด)     PA เขต    Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0915 ร้อยละของสถานบริการมีการดำเนินการสื่อสารเชิงรุก    PA กระทรวง     Key In  นางอรสา เหล่าเจริญสุข รายละเอียด
10 1001 จังหวัดมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ       Key In  นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ รายละเอียด
10 1002 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.))   MOU      Key In  นางสาวลักษิกา ศรีมณีรักษ์ รายละเอียด
11 1101 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   MOU      Key In  นายวรัญญู ชายเกลี้ยง/นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ รายละเอียด
12 1201 ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย       Key In  นางสาวสุปราณี พิพัฒน์โสทร รายละเอียด
12 1202 ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ   MOU      Key In  นางสาวสุปราณี พิพัฒน์โสทร รายละเอียด
12 1203 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด       Key In  นางสาวสุปราณี พิพัฒน์โสทร รายละเอียด
12 1204 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)   MOU      Key In  นายมานพ รามทอง รายละเอียด
12 1205 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ระดับมาตรฐานขึ้นไป   MOU      Key In  นายมานพ รามทอง รายละเอียด
12 1206 จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562       Key In  นายสมศักดิ์ เหล็มนุ้ย รายละเอียด
13 1301 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)   MOU      Key In  นางจินดาพร เพชรบูรณ์ รายละเอียด
13 1302 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC   นางเกษร จันทร์สวี รายละเอียด
13 1303 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์   MOU     HDC   นางเกษร จันทร์สวี รายละเอียด
13 1304 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   MOU      Key In  นางจินดาพร เพชรบูรณ์ รายละเอียด
14 1401 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน   MOU      Key In  นายโชติ ช่วยเนียม รายละเอียด
14 1402 ระดับความสำเร็จของการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของ รพท./รพช./สสอ.และ รพ.สต.       Key In  นายโชติ ช่วยเนียม รายละเอียด
15 1501.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   MOU      Key In  นางเกษณี ไชยเพชร รายละเอียด
15 1501.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ   MOU      Key In  นางเกษณี ไชยเพชร รายละเอียด
15 1502 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง       Key In  นางณัฐชญา รามจันทร์ รายละเอียด
15 1503 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC)       Key In  นางณัฐชญา รามจันทร์ รายละเอียด