ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
02 0201 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนของ คปสอ. ในสังกัด ปี 2566 (งบค่าเสื่อม)   MOU    PA เขต    Key In  นายจิรพงษ์ แสงทอง รายละเอียด
02 0202.1 ร้อยละของการเตรียมการเพื่อจัดบริการทางการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In  นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0202.2 ร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In  นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0203.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี   MOU      นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0203.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ   MOU      นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รายละเอียด
02 0204 คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ   MOU      Key In  นางสินีนาฎ อนุมณี/นายวินิจ อินพรหม รายละเอียด