ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
03 0302.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   MOU     HDC   นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี รายละเอียด
03 0302.2 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง   MOU     HDC   นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี รายละเอียด
03 0303.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0303.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit)       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0304 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0305 ร้อยละของผู้ปวยออทิสติก ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0306 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0307 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0308 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ       Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0309 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระบะเวลา 1 ปี   MOU      Key In  นางอารี ชูสังข์ รายละเอียด
03 0310.1 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0310.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0310.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0311.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก      HDC   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0311.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0311.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง      HDC   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0311.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0312 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73 m2/yr      HDC   นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี รายละเอียด
03 0313 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention rate)       Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0314 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ   MOU      Key In  นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู รายละเอียด
03 0315 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,S, M1 (ทั้งที่ ERและ Admit)       Key In  นางสุวรรณดี ชูรัตน์ รายละเอียด
03 0316 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน       Key In  นางสุวรรณดี ชูรัตน์ รายละเอียด
03 0317 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)       Key In  นางปัญญนาถ สุทเธนท์ รายละเอียด
03 0318 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับอำเภอและตำบล       Key In  นางปัญญนาถ สุทเธนท์ รายละเอียด
03 0319 ร้อยละผู้ป่วยพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ       Key In  นางอรสา ยิ่วเหล็ก รายละเอียด