ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
05 0501 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน       Key In  นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ รายละเอียด
05 0502 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์      HDC   นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ รายละเอียด
05 0503 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี   MOU     HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0504 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือนมีพัฒนาการสมวัย      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM พบมีพัฒนาการล่าช้า/สงสัยล่าช้า      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0505.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0506 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน   MOU     HDC   นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง รายละเอียด
05 0507 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)       Key In  นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง รายละเอียด
05 0508 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน   MOU      Key In  นายนพพร สมจิตต์ รายละเอียด
05 0509 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563       Key In  นายนพพร สมจิตต์ รายละเอียด
05 0510 ร้อยละของอำเภอที่ครบรอบประเมินอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ       Key In  นายนพพร สมจิตต์ รายละเอียด
05 0512 จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 5       Key In  นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0513 ประชาชนวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์       Key In  นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0514 ประชาชนวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ      HDC   นายวิชา สันติภาพถาวร รายละเอียด
05 0515 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์       Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0516 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)   MOU      Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0517 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับต่ำกว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน   MOU      Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0518.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0518.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ       Key In  นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์ รายละเอียด
05 0519 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน      HDC   นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ รายละเอียด
05 0520 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
05 0521 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
05 0522 ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ (โดย อสม.)       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด
05 0523 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน       Key In  นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง รายละเอียด