ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
06 0601 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรม สนับสนุนระบบริการสุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back   MOU      Key In  นางฐิติมา ทองสังข์/นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0602 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (Rational health product district) จังหวัดพัทลุง   MOU      Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นางฐิติมา ทองสังข์ รายละเอียด
06 0603 ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล       Key In  นางสาวสุธาสินี ทองสง/นางสาวจุรีวรรณ ชูอักษร/นางศินลิน ตันสุขโกศล รายละเอียด
06 0604 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ Rational Health Product (RPU)       Key In  นายราชัน คงชุม/นายภูธิป ศร่างเศร้า รายละเอียด
06 0605 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       Key In  นางสาวนิพาภร บัวนุ้น/นายภูธิป ศร่างเศร้า/นางสาวสุรัสวดี ไชยสมุทร รายละเอียด
06 0606 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย       Key In  นางพรชนก เจนศิริศักดิ์/นางอาภรณ์ ทองสีนอง รายละเอียด
06 0607 ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดพัทลุง       Key In  นางกัญญรัตน์ บุญสนิท/นางสาวนิพาภร บัวนุ้ย/นางสาวจิตรกร เพชรโชติ รายละเอียด
06 0608 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล       Key In  นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี/นางฐิติมา ทองสังข์/นางสาวเอมจิตร สุขสกุล รายละเอียด
06 0609 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0610 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0611 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0612 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี รายละเอียด
06 0613 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต       Key In  นางกัญญรัตน์ บุญสนิท/นางพรชนก เจนศิริศักดิ์/นางศินลิน ตันสุขโกศล รายละเอียด
06 0614 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด       Key In  นางสาวเอมจิตร สุขสกุล/นางฐิติมา ทองสังข์ รายละเอียด