ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
07 0701 อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่   MOU     HDC   นฤพงศ์ ภักดี/ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ รายละเอียด
07 0702 อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์   MOU     HDC   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด รายละเอียด
07 0703 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่   MOU     HDC   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด รายละเอียด
07 0704 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร   MOU     HDC   นฤพงศ์ ภักดี/จิตรตรา คชเสน รายละเอียด
07 0705 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์      HDC   ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด รายละเอียด
07 0706 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร      HDC   ลักขณา พืชมงคล/สุนิสา คงศรี รายละเอียด
07 0707 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง      HDC   นฤพงศ์ ภักดี/จิตรตรา คชเสน รายละเอียด
07 0708 อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด)       Key In  นฤพงศ์ ภักดี/ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ รายละเอียด
07 0709 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ผ่านมาตรฐานการงานสุขภาพช่องปาก       Key In  นฤพงศ์ ภักดี/สุนิสา คงศรี รายละเอียด