ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
09 0901 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   MOU      Key In  นายนิวัช เทพสง รายละเอียด
09 0902 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด   MOU      Key In  นายนิวัช เทพสง รายละเอียด
09 0903 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562       Key In  นางจรรยา คงสุด รายละเอียด
09 0904 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน       Key In  นางจรรยา คงสุด รายละเอียด
09 0905 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3       Key In  นางวาสนา ขวัญสกุล รายละเอียด
09 0906 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)       Key In  นางวาสนา ขวัญสกุล รายละเอียด
09 0907 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0908 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0909 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0910 Refracture Rate        Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0911 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)       Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0912 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี       Key In  นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ รายละเอียด
09 0913 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน   MOU   PA กระทรวง     Key In  นางอรสา เหล่าเจริญสุข รายละเอียด
09 0914 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (1. สาขาโรคหัวใจ 2. สาขาโรคมะเร็ง 3. สาขาอุบติเหตุและฉุกเฉิน 4. สาขาทารกแรกเกิด)     PA เขต    Key In  นางนภาพร เนตรเกื้อกูล รายละเอียด
09 0915 ร้อยละของสถานบริการมีการดำเนินการสื่อสารเชิงรุก    PA กระทรวง     Key In  นางอรสา เหล่าเจริญสุข รายละเอียด