ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงาน รหัส ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ #
15 1501.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   MOU      Key In  นางเกษณี ไชยเพชร รายละเอียด
15 1501.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ   MOU      Key In  นางเกษณี ไชยเพชร รายละเอียด
15 1502 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง       Key In  นางณัฐชญา รามจันทร์ รายละเอียด
15 1503 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC)       Key In  นางณัฐชญา รามจันทร์ รายละเอียด