รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0202.1) ร้อยละของการเตรียมการเพื่อจัดบริการทางการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด  MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : 100% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : >= 50 % รอบ 9 เดือน : >=% รอบ 12 เดือน : 100% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน