รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0203.2) ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  MOU 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=30% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=% รอบ 12 เดือน : >=30% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน