รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : ()
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : () ผู้รับผิดชอบ :
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : [ รอบ 3 เดือน : รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : รอบ 12 เดือน : ]
  • นิยามตัวชี้วัด       (ดาวน์โหลด) Update : 
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน