รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0302.1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  MOU   HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ : นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=70% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=60% รอบ 12 เดือน : >=70% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ < 65 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 65 - 69 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 70 - 74 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 75 - 79 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ >= 80 เท่ากับ 5 คะแนน