รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0302.2) ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  MOU   HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ : นางวรรณกาญจน์ มณีชาตรี
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=93% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=83% รอบ 12 เดือน : >=93% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-05-19
ร้อยละ <= 91 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 91.01 - 92.00 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 92.01 - 93.00 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 93.01 - 94.00 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ > 94.00 เท่ากับ 5 คะแนน