รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0303.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ : นางวัขราภรณ์ จอมจิตกล่ำ
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : <7% [ รอบ 3 เดือน : <% รอบ 6 เดือน : < 7% รอบ 9 เดือน : <7% รอบ 12 เดือน : <7% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน