รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0304) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ : นางอารี ชูสังข์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=78% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : >= 39 % รอบ 9 เดือน : >=58% รอบ 12 เดือน : >=78% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-03-28
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน