รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0308) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ : นางอารี ชูสังข์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน [ รอบ 3 เดือน : ไม่เกิน  ต่อประชากรแสนคน รอบ 6 เดือน : ไม่เกิน   ต่อประชากรแสนคน รอบ 9 เดือน : ไม่เกิน  ต่อประชากรแสนคน รอบ 12 เดือน : ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน