รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0317) อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality)  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ผู้รับผิดชอบ : นางปัญญนาถ สุทเธนท์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : <25% [ รอบ 3 เดือน : <% รอบ 6 เดือน : <% รอบ 9 เดือน : <% รอบ 12 เดือน : <25% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน