รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0403) ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (04) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบ : นางพัชรี โยมเอียด
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=95% [ รอบ 3 เดือน : >=95% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=95% รอบ 12 เดือน : >=95% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน