รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0407) ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (04) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบ : นายเฉลิมชัย แป้นน้อย
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=70% [ รอบ 3 เดือน : >=70% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=70% รอบ 12 เดือน : >=70% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน