รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0501) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ : นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน [ รอบ 3 เดือน : ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน รอบ 6 เดือน : ไม่เกิน  17  ต่อการเกิดมีชีพแสนคน รอบ 9 เดือน : ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน รอบ 12 เดือน : ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน