รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0511) ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ : นายวิชา สันติภาพถาวร
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=70% [ รอบ 3 เดือน : >=61% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=67% รอบ 12 เดือน : >=70% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน