รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0516) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)  MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปวีณ์กร จินรัตน์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=50% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=40% รอบ 12 เดือน : >=50% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน