รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0519) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน  HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ : นางมานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ [ รอบ 3 เดือน : <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ รอบ 6 เดือน : <3.6  ต่อพันทารกเกิดมีชีพ รอบ 9 เดือน : <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ รอบ 12 เดือน : <3.6 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน