รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0522) ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ (โดย อสม.)  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ : นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=75% [ รอบ 3 เดือน : >=20% รอบ 6 เดือน : >=40% รอบ 9 เดือน : >=60% รอบ 12 เดือน : >=75% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน