รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0523) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ : นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=85% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=85% รอบ 12 เดือน : >=85% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-03-13
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน