รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0608) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (06) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี/นางฐิติมา ทองสังข์/นางสาวเอมจิตร สุขสกุล
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : ระดับ 3 [ รอบ 3 เดือน : ระดับ  รอบ 6 เดือน : ระดับ  รอบ 9 เดือน : ระดับ  รอบ 12 เดือน : ระดับ 5 ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-02-15
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน