รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0701) อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่  MOU   HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นฤพงศ์ ภักดี/ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=40% [ รอบ 3 เดือน : >=10% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=30% รอบ 12 เดือน : >=40% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-29
ร้อยละ < 25 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 25 - 29 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 30 - 34 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 35 - 39 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ >= 40 เท่ากับ 5 คะแนน