รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0702) อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์  MOU   HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=45% [ รอบ 3 เดือน : >=10% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=35% รอบ 12 เดือน : >=45% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ < 15 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 15 - 24 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 25 - 34 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 35 - 44 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ >=45 เท่ากับ 5 คะแนน