รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0704) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร  MOU   HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นฤพงศ์ ภักดี/จิตรตรา คชเสน
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=50% [ รอบ 3 เดือน : >=20% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=40% รอบ 12 เดือน : >=50% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ <= 34 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 35 - 39 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 40 - 44 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 45 - 49 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ >= 50 เท่ากับ 5 คะแนน