รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0705) ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์  HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์/ลัดดาวัลย์ ช่วยสุด
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=65% [ รอบ 3 เดือน : >=20% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=50% รอบ 12 เดือน : >=65% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ < 56 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 56 - 60 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 61 - 65 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 66 - 70 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ > 70 เท่ากับ 5 คะแนน