รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0706) ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร  HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : ลักขณา พืชมงคล/สุนิสา คงศรี
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=30% [ รอบ 3 เดือน : >=10% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=25% รอบ 12 เดือน : >=30% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ < 15 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 15 - 19 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 20 - 24 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 25 - 29 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ >= 30 เท่ากับ 5 คะแนน