รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0707) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง  HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นฤพงศ์ ภักดี/จิตรตรา คชเสน
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=65% [ รอบ 3 เดือน : >=35% รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=55% รอบ 12 เดือน : >=65% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ <= 49 เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ 50 - 54 เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ 55 - 49 เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ 60 - 64 เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ >=65 เท่ากับ 5 คะแนน