รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (0708) อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด)  Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ : นฤพงศ์ ภักดี/ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 [ รอบ 3 เดือน : ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 รอบ 6 เดือน : ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 รอบ 9 เดือน : ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 รอบ 12 เดือน : ระดับ S >= ร้อยละ 15 ระดับ M >= ร้อยละ 10 ระดับ F >= ร้อยละ 5 ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ ลดลงจากผลงานปีที่ผ่านมา เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่าเดิม(เท่ากับปีที่ผ่านมา) เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เพิ่มขึ้น แต่ไม่ถึงเป้าหมายศักยภาพ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เพิ่มขึ้น มากกว่าเป้าหมายศักยภาพ 0-1% เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เพิ่มขึ้น มากกว่าเป้าหมายศักยภาพ > 1% เท่ากับ 5 คะแนน