รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (1002) หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.))  MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (10) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลักษิกา ศรีมณีรักษ์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=2 แห่ง [ รอบ 3 เดือน : >=2 แห่ง รอบ 6 เดือน : >=2 แห่ง รอบ 9 เดือน : >=2 แห่ง รอบ 12 เดือน : >=2 แห่ง ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน