รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (1101) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ประเด็นมุ่งเน้น นพ.สสจ.   MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (11) กลุ่มกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ : นายวรัญญู ชายเกลี้ยง/นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=92% [ รอบ 3 เดือน : รอบ 6 เดือน : รอบ 9 เดือน : >=87% รอบ 12 เดือน : >=92% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-05-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน