รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (1301) ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)  MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (13) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร เพชรบูรณ์
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=3% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : >=2.5% รอบ 9 เดือน : >=% รอบ 12 เดือน : >=3% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-02-16
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน