รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (1303) ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์  MOU   HDC 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (13) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้รับผิดชอบ : นางเกษร จันทร์สวี
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=50% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : >= % รอบ 9 เดือน : >=% รอบ 12 เดือน : >=50% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2023-02-16
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน