รายละเอียดตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566
  • ตัวชี้วัด : (1501.1) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  MOU   Key In 
  • กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : (15) งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ : นางเกษณี ไชยเพชร
  • เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 : >=88% [ รอบ 3 เดือน : >=% รอบ 6 เดือน : >=% รอบ 9 เดือน : >=% รอบ 12 เดือน : >=88% ]
  • นิยามตัวชี้วัด   OK      (ดาวน์โหลด) Update : 2022-12-19
ร้อยละ เท่ากับ 1 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 2 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 3 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 4 คะแนน
ร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน